سیکار طرح

دانلود طرح توجیهی باشگاه بدنسازی ۱۴۰۳ word+pdf

1 عنوان فعاليت: احداث باشگاه بدنسازی
2 ظرفيت فروش خدمات و امکانات : 16 هزار مشتری در سال
5 اشتغال طرح(نفر) : 8
6 سرمايه ثابت طرح(ریال) : 80,213,470,000
7 سرمايه در گردش(ریال) : 1,458,541,667
8 سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : 81,672,011,667
9 میزان تسهیلات مورد نیاز : 65,191,755,167
10 نوع تسهیلات : وام 5 ساله
9 ميزان زمين طرح (مترمربع) : 300
10 ميزان زمين بنا (متر مربع) : 250
11 نوع طرح : ایجادی
12 بازار هدف: بازار داخلی
14 مدت برگشت سرمايه(سال) : 2.6
15 نرخ بازدهي سرمايه : 0.39

تعداد صفحات: 80 صفحه

۳۶۹,۰۰۰ تومان